Kampanya Bulucu

Şahıs Şirketi Neleri Gider Gösterebilir?

Şahıs şirketlerinde “mali açıdan” hangi harcamaların gider kabul edilip hangilerinin kabul edilmediği uzun süredir süre gelen bir tartışma konusudur. Şahıs şirketinin kazancından hangi giderlerin indirebileceği, işletmenin faaliyetine ve iş hacmine göre değişiklik gösterdiği için tek tek tüm giderleri yazmak mümkün olmasa da yazımızda bunların temellerine genel anlamıyla değinmeye çalıştık. Ticari kazancın tespitinde hangi giderlerin kazançtan indirebileceğinin tam listesini öğrenmek istiyorsanız, Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesindeki listeye göz atabilirsiniz. Genel olarak kazancın elde edilmesiyle idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, kazançtan indirilir. Gelir vergisi kanunlarında belirtildiği üzere herhangi bir harcamanın gider olarak gösterilebilmesi için, giderin hangi tür olduğuna değil, işletmenin faaliyetiyle ilgili olup olmadığına ve işletmenin cirosunun artışına yönelik olup olmadığına bakılır. Yapılabilecek vergi incelemesinin ardından vergi memuru , işletmede gider olarak gösterilen harcamaları detaylı bir şekilde inceledikten sonra faaliyet veya hasılat artışı için gerekli olmadığını düşündüğü giderleri raporlayarak bu harcamalardan gerekli vergiyi isteyebilir.

Bir Harcama Kanunen Hangi Şartlarla Gider Olarak Kabul Edilir?

Bir harcamanın gider olarak kabul edilmesi için o harcamanın, işletmenin ticari kazancını elde etmesine ve sürdürülmesine katkı sağlaması veya bunlarla alakalı olması gereklidir. Ayrıca gider olarak gösterilen bu harcamanın Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen şekilde belgelendirilmesi de zorunludur. İşletmenin kazancına etkisi bulunmayan veya yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan harcamalar gider olarak gösterilemez. Gider olarak gösterilen harcamalar Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen şekilde düzenlenmezse de vergi indiriminden yararlanılamaz.

Personele iş yerinde veya işyeri müştemilatında yemek verilmesi durumunda bu maliyetler ticari kazancın tespiti açısından dorudan gider olarak dikkate alınacaktır. Ancak, personele iş yerinde veya iş yeri müştemilatında yemek verilmezde, bunu yerine dışarıda yemek yenmesi için imkan sağlanırsa bu durumda bu ödeme ücret olarak kabul edilecektir ve ücret giderleri mahiyetinde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 23/8. maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

Gider Olarak Kabul Edilen Harcamalar Nelerdir?

 • Personelin yemek giderleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 maddesinde belirtildiği şekilde uygulandığı sürece gider olarak kabul edilir. Buna göre yemek giderleri şirketin faaliyeti için yapılmışsa gider olarak gösterilebilir. Şahıs şirketlerinde yapılan toplantılardaki yemekler, müşteriye verilen yemeklerin de gider olarak gösterilmesi mümkündür.
 • Şirketin cirosunu artırmaya ve sürdürmeye yönelik olan seyahat harcamaları seyahat harcamaları gider olarak gösterilebilir. Seyahat harcamalarına uçak, otobüs ve tren gibi yolculuk biletleri, toplu taşıma biletleri, bagaj giderleri, araba kullanılacaksa yakıt giderleri dahil olmakla beraber konaklama ve yemek giderleri de dahildir. Bu giderlerin işle ilgili olması ve yapılan işin genişliği ile doğru orantılı olması zorunludur.
 • İşletmeye kayıtlı araçların yakıt giderleri, sigorta masrafları, kira ve tamir bedelleri gibi harcamalar gider olarak gösterilerek indirim yapılabilir. Bu harcamaların gider olarak gösterilebilmesi için işletme faaliyetiyle ilgili olması, aracın işletmeye kayıtlı olması veya kiralama yoluyla şirket üzerinde gözükmesi gereklidir.
 • İletişim masrafları gider olarak gösterilebilir. Buna sabit telefonlar ve cep telefonları faturaları, internet harcamaları ve bunun benzeri iletişim harcamaları da dahildir. Bu harcamaların işle ilgili olması ve işletmenin üstüne faturalandırılmış olması gerekir.
 • Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 9 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere personele demirbaş olarak verilen giyim eşyaları gider olarak yazılabilir ve vergiye tabi tutulmaz. Bu giyim harcamalarına baret, kask, iş eldiveni ve üniforma benzeri giyim eşyaları da dahildir.
 • Ar-Ge olarak geçen mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının yüzde 40’ı “Ar-Ge İndirimi” olarak hesaplanıp vergi indiriminden yararlanılabilir.
 • Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile ilgili harcamalar giderlere dahildir. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ticari kazanç tespitinde, hasılattan gider olarak indirebilir.
 • VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. Firmada bir yıldan fazla kullanılan veya kullanılacağı düşünülen ve yıpranma, aşınma gibi sebeplerle değeri düşebilecek olan gayrimenkullerle birlikte gayrimenkul gibi değerlenen ekonomik değerlerin bir yıl içinde uğradıkları değer kayıplarının maliyet tutarlarına eklenmesi veya o yılın giderlerine yazılması amortismanın konusunu oluşturur.
 • İşveren sendikalarına ödenen aidatlar gider olarak gösterilebilir. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/8 inci maddesine göre ticari kazancın tespitinde gider olarak hasılattan indirilebilir. Ancak, ödenen aidatın 1 aylık tutarı, iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz. Bu tutarın aşılması halinde aşan kısım gider unsuru olamaz.

Personel Kendi Aracını Şirket İçin Kullanabilir Mi?

Evet, fakat aracın şirket adına kayıtlı olması gerekir. Şirket üstüne aktif olarak kayıtlı olmayan araçlarla birlikte kiralama sözleşmesi şirket üzerine faturalandırılmamış araçların da masrafları gider olarak gösterilemez.

Personelin Kendi Aracını Şirket Adına Kullanması İçin Yapması Gerekenler:

 • Şirket ile kaydı yapılacak aracın sahibi olan personel, araç kullanım kira sözleşmesini yapmalıdır. Bu kira sözleşmesinden vergi alınır.
 • Sözleşmede yer alan kira ödemelerinden %20’si stopaj olarak hesaplanmalıdır.
 • Sözleşmede yer alan kira ödemelerinden %18’i KDV olarak hesaplanmalıdır.

Burada belirtilen adımların neticesinde araç kullanım kira sözleşmesi yapıldıktan ve gerekli vergiler ödendikten sonra aracın yakıt, sigorta, bakım, tamir harcamaları işletme gideri olarak gösterilebilir.

Gider Olarak Kabul Edilmeyen Harcamalar Nelerdir?

Gider olarak gösterilemeyen harcamalar Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede belirtilen harcamalar ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmedikleri için hasılattan indirilmeleri mümkün değildir. Kurumlar Vergisi Kanunun’da da bu giderler hakkında Gelir Vergisi Kanunu’na paralel düzenlemeler yapılmıştır.  Bu düzenlemeler “Diğer İndirimler” adlı 10. madde ile “Kabul Edilmeyen İndirimler” adlı 11. maddede belirtilmiştir ve işletme sahipleri gider gösterirken iki kanuna da dikkat etmelidir. Aşağıda Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilemeyen bazı giderler yer almaktadır.

 • İşle ilgili olmayan alışverişler, arkadaş aile ve benzeri yemekler ve bunun benzeri harcamalar gider olarak indirilemez.
 • Aile veya arkadaşlarla yapılan seyahat harcamaları gider olarak gösterilemez. Otel masrafları da bu harcamalara dahildir. Ayrıca eş veya arkadaşla yapılan iş seyahatlerinde olduğu gibi işletme personeli olmayan şahısların harcamaları da gider olarak gösterilememektedir.
 • İşletmeye kayıtlı olmayan veya çalışanın üzerinde bulunan araçların yakıt, sigorta, bakım gibi masrafları şirket faaliyetine katkısı olmadığından dolayı gider olarak gösterilemez.
 • İşletme üzerinde bulunmayan veya çalışanlara ait cep telefonu, internet faturaları benzeri iletişim masrafları ile şirketin hasılatını artıran yada sürdüren özelliği olmayan iletişim masrafları da gider olarak indirilemez.
 • Şirketlerde ortakların ve personelin şirket adına aldığı gömlek, takım elbise, ayakkabı, aksesuar ve benzeri dış giyim masrafları gider olarak gösterilemez. Ancak yukarıda da giyim giderlerinde belirtildiği üzere mesai sonu teslim edilen kıyafetler, baret, şapka benzeri giyim harcamaları gider olarak gösterilebilir.

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilemeyecek Giderler

 • VUK’a göre belgelendirilmeyen giderler.
 • Öz Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
 • Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
 • Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar
 • İhtiyat Akçeleri
 • Dar Mükellef Kurumlara Özgü İndirilemeyecek Giderler
 • Menkul Kıymet Pazarlama Komisyonları
 • Gecikme Faizleri
 • Alkollü İçki ve Tütün Reklam Giderleri
 • Kurumlar Vergisi ile Her Türlü Para Cezaları

Kanunlarca Gider Olarak Kabul Edilmeyen Diğer Harcamalar

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/3 maddesine göre yönetim kurulunda yer alan başkan ve üyelere ödenen kar payları gider olarak gösterilemez.
 • İşletmelerde çalınma, dolandırıcılık ve benzeri nedenlerle ortaya çıkabilecek zararlar gider olarak gösterilemez.
 • İşletme cirosunun elde edilmesine, artışına ve sürdürülebilmesine etki etmeyen ve bunlarla ilgili olmayan harcamalar gider olarak gösterilemez.
 • Başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere dayanan harcamalar gider olarak gösterilemez.
 • Ödenmeyen sigorta primleri gider olarak gösterilemez.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu mükellefleri 14. maddede belirtildiği kurum ve kuruluşlar dışındaki kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilere yapılan bağışlar gider olarak gösterilemez.
 • İstisna olarak elde edilen kazançların masrafları gider olarak gösterilemez.
 • Gider olarak kabul edilmeyen harcamalar için alınan Katma Değer Vergisi indirilemez.

Vergi Dairesi başkanlığının yayınladığı kurum kazancının tespitinde indirilecek giderlerin detaylı listesi için TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.